Donatius

La parròquia de Sant Cebrià, és una comunitat que viu i celebra la fe, anuncia l’Evangeli, promou la caritat i s’edifica en comunió. Necessita la col·laboració corresponsable de tots els cristians per a portar a terme les activitats i mantenir els seus edificis i temples.

Una bona manera de col·laborar-hi és ajudar al seu sosteniment amb una subscripció periòdica fixa, que podeu fer omplint el següent formulari i portar-nos-lo:

FES-TE SUBSCRIPTOR

També podeu ajudar fent vosaltres mateixos una transferència única o periòdica al número de compte de la parròquia:

ES45 2100 2776 33 0100220691

O també a través de Verse al telf. n.:

660 00 22 49

Quan hagueu fet l’ingrés, feu-nos arribar el resguard amb les vostres dades (nom, domicili, telèfon, NIF i mail) per la deducció de l’IRPF, en mà o al mail de la parròquia pvalldoreix@gmail.com .

Recordeu que els donatius fets a la parròquia, igual que a altres entitats sense ànim de lucre, desgraven un 75% per als primers 150€ i entre un 30-40% per a l’import restant.

Translate »